Actualitzat el: 10-11-2022
<< Avis Legal

  • PORTAL WEB
L' usuari s'obliga a fer un ús correcte del portal i dels seus continguts de conformitat amb la llei i el present avis legal. L'usuari respondrà davant l'IDHA de qualsevol dany i perjuidici que pugui causar com a consequència de l'incumpliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del portal amb fins lesius dels bens i interesos de l'IDHA i que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i demés equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de l'IDHA.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitatiu, l'usuari, d'acord amb la legislació vigent, deurà abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar llurs continguts excepte en els casos autoritzats per la llei o expressamente consentits per l'IDHA.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del portal de l'IDHA és per a ús personal i no pot ser utilizat per a altres fins, qualsevol que siguin, ni cedir-lo a tercers.

  • DADES PERSONALS
Privacitat
En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el consentiment del client, ni es cedeix a tercers. Les dades que es demanen son les estrictament necessàries i imprescindibles per a poder proporcionar una resposta o una prestació de servei al cliente i no s'utilizaràn per a cap altre fi.

Drets dels usuaris
En qualsevol moment els usuaris poden exercir llurs drets d'accés, oposició, correcció i supressión de llurs dades de caràcter personal segons la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, de 18 de desembre de 2003 i publicada al BOPA núm. 3 del 2004.

Aquests drets poden ser exercits per l'usuari davant el responsable del tractament de les dades, mitjançant una solicitud per carta o correo electrònic dirigida al domicilio social de l'associació.

Legislació
La privacitat de tota la informació facilitada pels clients està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, de 18 de desembre de 2003 i pels reglaments que la desenvolupan.

  • ENLLAÇOS
Aquest política de privacitat és aplicable única i exclusivamente a les dades recollides en aquest lloc web i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment puguin consultar-se a través dels enllaços mostrats en aquest portal.


Total Visites:
236692 Total Visites236692 Total Visites236692 Total Visites236692 Total Visites236692 Total Visites236692 Total Visites